Nye regler for beregning av sykepenger for 2019

Nye regler for beregning av sykepenger for 2019

Hovedregelen for beregning av sykepenger vil endres fra 1. januar. Nå er det slik, at inntekten de tre siste kalendermånedene før den ansatte ble syk skal brukes som utgangspunkt. Dette påvirker både i og utenfor arbeidsgiverperioden. Det vil dermed berøre alle som jobber med sykepenger. Alle arbeidsgivere må også etter 1.januar 2019 forholde seg til digital rapportering, da det ikke lenger vil være mulig å sende inn inntektsmeldingen på papir.

 Hva er sykepenger?

Sykepenger skal erstatte arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Sykepengene skal i størst mulig grad tilsvare den inntekten som forsvinner i sykeperioden, og reglene tar dermed høyde for ulike variasjoner i inntekt og arbeidstid for alle ulike grupper av arbeidstakere.

Hovedregel

I det nye regelverket blir dette hovedregelen for beregning:

  • Arbeidsgiver skal fastsette grunnlaget for ytelsen til en månedsinntekt
  • Månedsinntekten skal som hovedregel fastsettes ut ifra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til a-ordningen i de siste 3 kalendermånedene fra første sykedag.
  • Gjelder også for arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder eller inntekter

Endringene

De nye reglene medfører at fastsetting av sykepenger skal beregnes på bakgrunn av inntekten de siste tre kalendermånedene før den ansatte ble syk. Den nye beregningsperioden vil gjelde for alle arbeidstakere:

  • Fast arbeidstid og timelønn
  • Fast arbeidstid og månedslønn
  • Arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter

 Unntak

Det er noen unntak fra hovedregelen som er viktig for deg som arbeidsgiver å vite når du skal beregne grunnlaget til arbeidstakeren.

  • Hvis arbeidsforholdet er kortere enn 3 måneder hvor det ikke er rapportert inn inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal det kortere arbeidsforholdet legges til grunn.
  • Hvis arbeidstakeren har fått en permanent lønnsendring i eller etter beregningsperioden skal tidsrommet etter lønnsendringen danne grunnlaget for beregningen.
  • Hvis arbeidstakeren har hatt lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden, skal du bruke den inntekten som arbeidstakeren ville ordinært opptjent de dagene. Vanligvis vil slike fravær være permisjon uten lønn eller ferie uten lønn.

Tillegg

Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold skal fortsatt medregnes. Etter de nye reglene skal du også ta med godtgjørelse for 1 og 17.mai og andre bevegelige helligdager som arbeidstakeren opparbeider seg som et tillegg per arbeidstime.

Inntektsmelding

Fra 1.januar 2019 må også arbeidsgiver sende inn digital inntektsmelding for å gi opplysninger om arbeidstakere som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger. Det vil ikke lenger være mulig å bruke papirskjemaet etter 1. januar 2019, men arbeidstakere som har første fraværsdag i 2018 kan fortsatt bruke papirskjemaet (gamle beregningsregler).

Utsatt innsending av inntektsmeldingen

Om arbeidsgiver utsetter å sende inntektsmeldingen, vil ikke NAV kunne starte behandlingen av inntektsmeldingen før de har mottatt dette digitalt. Dette vil føre til at saksbehandlingen vil stoppe opp, og da med risiko for at både for arbeidsgiver og den ansatte ikke mottar utbetalinger fra NAV.

 

Hovedkilde: https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Sykepenger/beregningsregler-for-sykepenger-fra-2019

https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-1

Insp:

https://www.visma.no/blogg/beregning-av-sykepenger/ ,

https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/sykefravar/nye-regler-for-beregning-av-sykepenger-fra-nyttar/

https://www.sticos.no/fagstoff/sykepenger-slik-blir-du-forberedt-til-digital-inntektsmelding

Endringer i diettsatser

Endringer i diettsatser

I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen innføre egne skattefrie satser for diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting. De nye regulativene i diettgodtgjørelsen vil medføre økte kostnader ved reise med diettgodtgjørelse.

Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen mener at endringen vil gi en forutsigbarhet og skal virke forenklende for skatteetaten og for arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke følger satsene i statens reiseavtaler. Regjeringen mener også at satsene for diettgodtgjørelse var forholdsvis høyere enn det som er rimelig når det gjelder mat på reise.

 

Ingen endring i skattereglene

Skattemyndighetene har ikke gitt noe indikasjon om det kommer endringer i skatteleggingen av diettgodtgjørelsen gjennom statens særavtaler. Dette betyr at vi må legge både de gjeldende skattereglene og de nye skattefrie satsene for diettgodtgjørelse til grunn. Dette betyr at diettgodtgjørelsen må splittes i en trekkpliktig -og en trekkfri del.

 

Skattefri satser uten overnatting

Tidligere har det vært slik at arbeidstakere som har fått dekt kostdekning på dagreiser uten overnatting vil få utbetalt etter statens sats skattefritt. I forslaget for statsbudsjettet har regjeringen foreslått at dagsreiser innenlands fra 6 til og med 12 timer kan få ny sats på 200 kroner. Dette er en reduksjon på om lag 100kroner i forhold til statens satser som pr i dag er 297 kroner. For reiser over 12 timer uten overnatting settes til en ny sats på 400 kroner pr døgn. Dette er en reduksjon på om lag 150 kroner i forhold til statens satser som pr i dag er på 552 kroner.

 

Reisetid uten overnatting

Statens sats 2018

Forslag skattefri sats 2019

6 – 12 timer

297

200

Over 12 timer

552

400

 

De nye endringene kan medføre ekstra kostnader, fordi arbeidsgiverne må splitte godtgjørelsen i en skattepliktig – og en trekkfri del. Dette er nok kjent fra tidligere da arbeidsgiverne allerede splitter dette med bilgodtgjørelse og diettgodtgjørelse med overnatting.

 

Hovedkilde:

Statsbudsjettet

Om endringen, prop.86 LS(2017/2018) Kap2.4.4  https://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2018/dokumenter/pdf/prop86.pdf

Om sats, se Prop. 1 LS (2018/2019) kapittel 5.1.4

https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2019/dokumenter/pdf/skatt.pdf

Inspirasjon:

https://www.sticos.no/fagstoff/statsbudsjettet-2019-naa-kan-det-bli-enda-flere-diettsatser

https://www.infotjenester.no/artikler/syvende-endring-i-diettreglene-paa-ett-aar/

https://www.nito.no/aktuelt/2018/10/statsbudsjett-2019/