Skattedirektoratet har fra begynnelsen av 2019 lagt fram et forslag som går ut på at arbeidsgivere må behandle tips på samme måte som med ordinær lønn. Det betyr at arbeidsgivere er pålagt å innrapportere, forta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips som den ansatte mottar i arbeidstiden. Tips blir nå lagt inn i grunnlaget for feriepenger og pensjonsinnbetalinger som med vanlig lønn.

Kort om tips

Tips som ansatte mottar fra arbeidsgiver og kunder må oppgis. Det gjelder uansett om hvordan utbetalingen av tips skjer. Arbeidsgiveren må holde oversikt over hva ansatte har fått utbetalt i tips og fordelingen mellom ansatte.

Informasjon som må oppgis

Beløp X antall kroner i brutto
Type lønn eller ytelse Tips eller kontantytelse
Trekkpliktig Ja
Grunnlag for Arbeidsgiveravgift

Ja, med noen få unntak når inntektsmottakeren:

– Er omfattet av trygdelovgivning i et annet land i hendhold til en
sosialkonvensjon eller EØS – avtalen.

– Er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av
folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i
norsk territorialfarvann.

Skatte og avgiftsregel

Hvis aktuelt

– Særskilt fradrag for sjøfolk

– Inntektsmottakere som omfattes av svalbardskatteloven

Tilleggsinformasjon

Oppgi landkode om ytelsen er opptjent i utlandet.

Når skal det rapporteres

Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet

 

Hvordan påvirker dette arbeidsgiver?

Arbeidsgivere må lønnsinnberette tips som arbeidstakeren mottar i arbeidstiden. Dette må innberettes og behandles som lønn. Dette gjelder både tips mottatt på bankkort, kredittkort og kontanter. Tips mottatt på bank – og kredittkort er lett å få oversikt over, men kontanter er det foreløpig ingen god rutine på hvordan arbeidsgiver kan få en god oversikt over dette. Straff for ikke å innberette tips er fortsatt ukjent, men vi kan tenke oss at straffen blir betydelig da dette er unnlatelse av skattepliktig inntekt. Den letteste måten for arbeidsgivere å få oversikt over tips er å ta kontroll over tips som ansatte mottar, registrere dette i kassasystemet, og utbetale dette som lønn gjennom klare retningslinjer.

 

Konsekvenser av skatteforslaget

I bransjer hvor ansatte kan få tips for å yte god service er det allerede små marginer. Skatteforslaget kan medføre dårligere rekruttering til slike bransjer da mye av tips vil gå til administrasjonskostnader og inntekt til staten. Skulle det bli mindre tips til ansatte på grunn av skatteleggingen, kan det trulig bli kompensert med dyrere priser. Både NHO og NHO reiseliv mener « forslaget gir økte administrative byrder og ber om utsettelse». Arbeidsgivere etterlyser også en bedre løsning på den praktiske gjennomføringen av arbeidsgivers behandling av tips.

  

Kilder: https://www.skatteetaten.no/contentassets/16abe5e3ba8a4e4a81defb61a6e89889/horingsnotat.pdf 
Sitat:https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/tips-iserveringsbransjen/nyhet/2018/innrapportering-av-tips/