I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen innføre egne skattefrie satser for diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting. De nye regulativene i diettgodtgjørelsen vil medføre økte kostnader ved reise med diettgodtgjørelse.

Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen mener at endringen vil gi en forutsigbarhet og skal virke forenklende for skatteetaten og for arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke følger satsene i statens reiseavtaler. Regjeringen mener også at satsene for diettgodtgjørelse var forholdsvis høyere enn det som er rimelig når det gjelder mat på reise.

 

Ingen endring i skattereglene

Skattemyndighetene har ikke gitt noe indikasjon om det kommer endringer i skatteleggingen av diettgodtgjørelsen gjennom statens særavtaler. Dette betyr at vi må legge både de gjeldende skattereglene og de nye skattefrie satsene for diettgodtgjørelse til grunn. Dette betyr at diettgodtgjørelsen må splittes i en trekkpliktig -og en trekkfri del.

 

Skattefri satser uten overnatting

Tidligere har det vært slik at arbeidstakere som har fått dekt kostdekning på dagreiser uten overnatting vil få utbetalt etter statens sats skattefritt. I forslaget for statsbudsjettet har regjeringen foreslått at dagsreiser innenlands fra 6 til og med 12 timer kan få ny sats på 200 kroner. Dette er en reduksjon på om lag 100kroner i forhold til statens satser som pr i dag er 297 kroner. For reiser over 12 timer uten overnatting settes til en ny sats på 400 kroner pr døgn. Dette er en reduksjon på om lag 150 kroner i forhold til statens satser som pr i dag er på 552 kroner.

 

Reisetid uten overnatting

Statens sats 2018

Forslag skattefri sats 2019

6 – 12 timer

297

200

Over 12 timer

552

400

 

De nye endringene kan medføre ekstra kostnader, fordi arbeidsgiverne må splitte godtgjørelsen i en skattepliktig – og en trekkfri del. Dette er nok kjent fra tidligere da arbeidsgiverne allerede splitter dette med bilgodtgjørelse og diettgodtgjørelse med overnatting.

 

Hovedkilde:

Statsbudsjettet

Om endringen, prop.86 LS(2017/2018) Kap2.4.4  https://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2018/dokumenter/pdf/prop86.pdf

Om sats, se Prop. 1 LS (2018/2019) kapittel 5.1.4

https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2019/dokumenter/pdf/skatt.pdf

Inspirasjon:

https://www.sticos.no/fagstoff/statsbudsjettet-2019-naa-kan-det-bli-enda-flere-diettsatser

https://www.infotjenester.no/artikler/syvende-endring-i-diettreglene-paa-ett-aar/

https://www.nito.no/aktuelt/2018/10/statsbudsjett-2019/