Hovedregelen for beregning av sykepenger vil endres fra 1. januar. Nå er det slik, at inntekten de tre siste kalendermånedene før den ansatte ble syk skal brukes som utgangspunkt. Dette påvirker både i og utenfor arbeidsgiverperioden. Det vil dermed berøre alle som jobber med sykepenger. Alle arbeidsgivere må også etter 1.januar 2019 forholde seg til digital rapportering, da det ikke lenger vil være mulig å sende inn inntektsmeldingen på papir.

 Hva er sykepenger?

Sykepenger skal erstatte arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Sykepengene skal i størst mulig grad tilsvare den inntekten som forsvinner i sykeperioden, og reglene tar dermed høyde for ulike variasjoner i inntekt og arbeidstid for alle ulike grupper av arbeidstakere.

Hovedregel

I det nye regelverket blir dette hovedregelen for beregning:

  • Arbeidsgiver skal fastsette grunnlaget for ytelsen til en månedsinntekt
  • Månedsinntekten skal som hovedregel fastsettes ut ifra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til a-ordningen i de siste 3 kalendermånedene fra første sykedag.
  • Gjelder også for arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder eller inntekter

Endringene

De nye reglene medfører at fastsetting av sykepenger skal beregnes på bakgrunn av inntekten de siste tre kalendermånedene før den ansatte ble syk. Den nye beregningsperioden vil gjelde for alle arbeidstakere:

  • Fast arbeidstid og timelønn
  • Fast arbeidstid og månedslønn
  • Arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter

 Unntak

Det er noen unntak fra hovedregelen som er viktig for deg som arbeidsgiver å vite når du skal beregne grunnlaget til arbeidstakeren.

  • Hvis arbeidsforholdet er kortere enn 3 måneder hvor det ikke er rapportert inn inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal det kortere arbeidsforholdet legges til grunn.
  • Hvis arbeidstakeren har fått en permanent lønnsendring i eller etter beregningsperioden skal tidsrommet etter lønnsendringen danne grunnlaget for beregningen.
  • Hvis arbeidstakeren har hatt lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden, skal du bruke den inntekten som arbeidstakeren ville ordinært opptjent de dagene. Vanligvis vil slike fravær være permisjon uten lønn eller ferie uten lønn.

Tillegg

Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold skal fortsatt medregnes. Etter de nye reglene skal du også ta med godtgjørelse for 1 og 17.mai og andre bevegelige helligdager som arbeidstakeren opparbeider seg som et tillegg per arbeidstime.

Inntektsmelding

Fra 1.januar 2019 må også arbeidsgiver sende inn digital inntektsmelding for å gi opplysninger om arbeidstakere som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger. Det vil ikke lenger være mulig å bruke papirskjemaet etter 1. januar 2019, men arbeidstakere som har første fraværsdag i 2018 kan fortsatt bruke papirskjemaet (gamle beregningsregler).

Utsatt innsending av inntektsmeldingen

Om arbeidsgiver utsetter å sende inntektsmeldingen, vil ikke NAV kunne starte behandlingen av inntektsmeldingen før de har mottatt dette digitalt. Dette vil føre til at saksbehandlingen vil stoppe opp, og da med risiko for at både for arbeidsgiver og den ansatte ikke mottar utbetalinger fra NAV.

 

Hovedkilde: https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Sykepenger/beregningsregler-for-sykepenger-fra-2019

https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-1

Insp:

https://www.visma.no/blogg/beregning-av-sykepenger/ ,

https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/sykefravar/nye-regler-for-beregning-av-sykepenger-fra-nyttar/

https://www.sticos.no/fagstoff/sykepenger-slik-blir-du-forberedt-til-digital-inntektsmelding