I en prinsipputtalelse den 15.november fra skattedirektoratet kom det viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges, og hvordan dette påvirker arbeidsgiver- og arbeidstaker. Forslaget skal tre i kraft 1.januar 2019, men endringer kan forekomme.

Naturalytelser i arbeidsforholdet

Naturalytelser eller frynsegoder er i et arbeidsforhold enhver ytelse i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Dette kan være ytelser som f.eks. tjenester, aksjer, varer, rentefordel ved rimelige lån, fri bil, mobil/internett, fri kost & losji, personlig medlemskap på treningssenter eller andre goder. Det finnes også skattefrie frynsegoder som f.eks. gaver, personalrabatt, bedriftshytte og overtidsmat for å nevne noen. Naturalytelser i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig for mottaker og utløser innrapportering, trekk – og arbeidergiveravgift for arbeidsgiver. Naturalytelser finnes i alle deler av arbeidslivet, og skattereglene på området er omfattende. Regelverket er derfor av stor betydning for alle.

Endringene

  • Klarere grense for hvilke rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet
  • Klarere avgrensning av hvem som er forretningspartner
  • Klargjøring av at arbeidsgiver har rapporteringsansvaret for skattepliktige ytelser via forretningspartnere og plikt til å foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift
  • Utsatt rapporteringsfrist for skattepliktige ytelser via forretningspartnere
  • Klarere og mer ensartede regler for verdsetting
  • Klarere rammer for skattefrie personalrabatter

Personalrabatter

Personalrabatter har fått endringer i den årlige beløpsgrensen. Det er vedtatt nye regler som innebærer at rabatt som gis fra arbeidsgiveren til arbeidstaker ved kjøp av tjenester og varer som omsettes i virksomheten ikke kan overstige 50 % av omsetningsprisen av salget til forbruker, og den årlige beløpsgrensen som er foreslått er kr 7000. Sammenligningsgrunnlaget vil være hva kunder flest ville oppnå, og rabatter utover dette vil være en fordel for arbeidstakeren. Dette gjelder også varer og tjenester fra leverandør, og kunder forutsatt at de varene eller tjenestene er i bruk i arbeidsgivers virksomhet.

Eksempel:

Hvis en arbeidstaker i en sportsforretning kjøper en sykkel med omsetningsverdi på kr 20 000 og får 50 prosent personalrabatt, oppnår han en rabatt verdt 10 000 kroner. Av dette vil 7000 kroner være skattefri rabatt, mens de overstigende kr 3000 utgjøre en skattepliktig fordel som må innrapporteres. Hvis arbeidstakeren kjøper andre varer fra sin arbeidsgiver i samme kalenderår vil all personalrabatt være skattepliktig fra første krone.

Rapportering

De nye reglene for rapportering innebærer en betydelig innstramming for arbeidsgiveren, og arbeidsgivers rapporteringsansvar blir utvidet. Arbeidsgiver har nå ansvaret for innberetning, rapportering, betaling av arbeidsgiveravgift av alle skattepliktige fordeler som den ansatte mottar gjennom arbeidsforholdet og tredjemenn(forretningspartner). Det som er nytt for arbeidsgiveren er presisering av arbeidsgivers ansvar for lønnsinnberetning og beregning av arbeidsgiveravgift for fordeler mottatt fra tredjepart.  Reglene innebærer at arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte personalrabatter må få på plass systemer og rutiner som sørger for å holde oversikt over hvilke rabatter den enkelte ansatte har fått i løpet av et kalenderår, slik at de kan innrapportere evt. skattepliktige rabatter.

Vi kan fordele ansvaret inn i to

  1. Fordeler ansatte mottar fra forretningspartnere
  2. Hvor arbeidsgiver har ytt noe for at ansatte skal få en fordel.

Skattedirektoratet har vedlagt skatteplikt og rapporteringsplikt. Det skal gjelde for alle rabatter som ansatte får fra arbeidsgivers forretningspartnere. Forretningspartnere omfatter alle parter vedrørende arbeidsgiver hvor det er inngått avtale om kjøp eller salg av varer og tjenester. Dette gjelder også kjøp fra tredjemann hvor ansatte kjøper noe gjennom arbeidsgiveren og får dette refundert av arbeidsgiveren.

Eksempel på kjøp fra tredjemenn:

Arbeidstaker har kjøpt en flybillett gjennom arbeidsgiver som arbeidstaker får refundert. Arbeidsgiver har bonuspoeng som arbeidstakeren får bruke privat. Dette da en fordel som arbeidsgiveren må innrapportere.

Rabatter som ansatte får gjennom ansettelsesforholdet hvor arbeidsgiveren har ytt noe for at de ansatte skal få en fordel vil være rapporteringspliktig, men ikke visst rabatten bare er videreformidlet.

Skattedirektoratet arbeider nå med en utarbeidelse av de nye reglene som skal gi mer konkret informasjon om det praktiske rundt dette. Vi vil oppdatere dette når skatteetaten er ferdig med artikkelen.   

Kilde: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/nye-regler-om-rabatter-i-arbeidsforhold-og-arbeidsgiverforpliktelser-gjeldende-for-inntektsaret-2019/