Koronaviruset fører til usikkerhet og kan få konsekvenser for mange virksomheter. Flere selskaper har opplevd at inntektsgrunnlaget har falt bort. I en slik situasjon er det viktig å få kontroll over økonomien og likviditeten til selskapet. Experto Credite ønsker å gi informasjon om hva som er spesielt viktig å fokusere på i økonomistyringen i tiden som kommer.

Selskapets finansielle stilling

I en krise er det viktig å ha kontroll på selskapets finansielle stilling. Dette krever et ajourført regnskap, slik at det kan brukes til styringsinformasjon. Et oppdatert regnskap som kan ta ut korrekte regnskapsrapporter er særlig viktig for de som må gå i dialog med banken eller andre kreditorer, eller presentere rapporter for styret.

Vær spesielt oppmerksom på følgende vurderinger ved regnskapsrapportering:

Vurdere nedskrivningsbehov: Anleggsmidler skal nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi av anleggsmidlet, og verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Mange selskaper er nå rammet av svikt i etterspørsel og lavere inntjening. Har man ikke inntjening på sine investeringer og de ikke blir brukt på grunn av stopp i aktivitet og etterspørsel, kan det bli behov for nedskrivninger. Verdien av plasseringer i aksjer eller andre verdipapirfond blir straks påvirket når børsen stuper for foretak som verdsetter postene til virkelig verdi.

Avsetning til tap: Kundefordringer og andre fordringer kan ha økt risiko for tap nå. Det blir viktig å følge opp kundefordringer for å ha kontroll på at forventede innbetalinger kommer når de skal.

Ukurans på varelager: Redusert aktivitet i samfunnet vil føre til redusert omsetningen i varehandelen. Selskaper kan bli sittende med varelager som kan bli vanskelig å selge. Det kan kreve økt avsetning for ukurans i regnskapet.

Utvikling i markedet som følge av koronaviruset, er å anse som en hendelse etter balansedagen uten regnskapsmessig konsekvens for årsregnskapet 2019. Likevel kan det være forhold som kan være av en slik betydning at det kan påvirke regnskapsbrukernes evne til å foreta korrekte vurderinger og beslutninger. I slike tilfeller må det gis noteopplysninger om forholdet. Det kan være snakk om verdifall på anleggsmidler, fremtidig behov for avsetning til tap på fordringer, varer som viser seg vanskelig å få solgt, eller andre tap som nå har oppstått og vurdering knyttet til forutsetning om fortsatt drift. Konsekvenser av koronaviruset kan også kreve mer omtale av styret i årsberetningen (eller i note hvis det ikke avgis årsberetning).

Få oversikt over kostnadene

Selskapet bør få oversikt over alle faste og variable kostnader, og om mulig forsøke å justere disse. Det kan være at man bør gå i dialog med viktige leverandører. Faste kostnader som lønn, husleie, leasing og IT-lisenser er ofte virksomhetskritiske. Det kan imidlertid bli behov for å permittere ansatte. Variable kostnader er som regel enklere å kutte på kort sikt gjennom å utsette innkjøp av varer og tjenester, eller si opp kortsiktige avtaler. Selskap som har varelager bør få kontroll på dette, gjennom å bruke og redusere varelageret, og unngå å fylle opp med nye innkjøp. 

Utarbeide likviditetsprognose

I krisetider blir fokus på likviditetsstyring viktig. Når inntektsgrunnlaget svikter, og innbetaling fra kunder blir mer usikre vil en likviditetsprognose gi god styringsinformasjon og gi grunnlag for prioriteringer. Tilsynelatende solide bedrifter kan gå konkurs dersom soliditeten ligger i eiendeler som ikke raskt kan omgjøres til likvide midler til å betjene løpende forpliktelser. For banker og andre kreditorer vil en likviditetsprognose være et viktig beslutningsgrunnlag for utstedelse av ny kreditt eller betalingsutsettelser.

Experto Credite har et likviditetsstyringsverktøy som raskt og enkelt lager likviditetsprognose for de neste 12 månedene. Simuleringen er basert på siste 12 måneders regnskapsdata. Prognosen kan løpende justeres for kjente fremtidige endringer for å få en så realistisk prognose som mulig. Dersom dette kan være interessant for din bedrift, ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Gå tidlig i dialog med banken og andre kreditorer

Tidlig dialog skaper tillit mellom selskapet og kreditorene. Mangel på informasjon skaper usikkerhet, og usikkerhet øker risikoen for kreditorene. Om selskapet kan vise til oppdaterte regnskaper og likviditetsbudsjett og forslag til betalingsplaner vil dette trolig styrke forholdet til kreditorene.

Fastsett viktige styringsparametere (KPIer) 

Det anbefales å gjennomgå hvilken informasjon som er viktig for å styre virksomheten. For produksjonsbedrifter vil f.eks. ordreinngang, ordrereserve og tilgang på råvarer/varer/innsatsfaktorer være avgjørende. For tjenesteytende selskaper er produksjon og fremdrift viktig. Det er spesielt viktig å ha oversikt over nå som mange ansatte har hjemmekontor, og i mange tilfeller kombinerer dette med barnepass. Løpende overvåkning av produksjon og fremdrift på prosjekter gjennom ajourholdt timeføring vil være viktig styringsinformasjon for ledelsen.

Vurdere om utbytte er forsvarlig

Styret i aksjeselskaper er ansvarlige for løpende å vurdere om selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet ut ifra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Det som for litt siden var et uproblematisk vedtak om forslag til utbytte kan ha endret seg dramatisk, og styret må her være seg sitt ansvar bevisst.

Hvis det antas at egenkapital er lavere enn forsvarlig, må styret straks redegjøre for selskapets stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Mulige tiltak er kapitalforhøyelse eller tiltak for å redusere kostnadsnivået.

Dersom dere har spørsmål eller ønsker råd, ta gjerne kontakt med oss. Experto Credite er mer enn bare en leverandør av regnskapstjenester. Vi er et økonomihus med rådgivere og prosjektledere som har bred erfaring innen en rekke bransjer og fagområder. Om ønskelig kan vi bistå med analyser, likviditetsprognoser eller forslag til KPIer for ditt selskap.